Estudos Clásicos e Galicia. Bibliografía

Teresa Amado Rodríguez

Neste apartado pretendemos ofrecer unha bibliografía onde se vencella Galicia e o mundo clásico. Inclúe as traducións dos textos clásicos á lingua galega, traballos de investigación e divulgación sobre a influenza dos autores antigos na nosa literatura e estudos lingüísticos, principalmente de toponimia de Galicia, así como o único dicionario latín-galego que temos neste momento. Pretendemos que sexa una bibliografía aberta e viva, polo que agradecemos as suxerencias, precisións e aportacións que se nos poidan facer na seguinte dirección de correo electrónico: mariateresa.amado@usc.es

 

[Actualizado:29.05.2017]

 

Índice:

1. Traducións dos clásicos grecolatinos: a. Textos gregos. b. Textos latinos

2. Estudos e artigos de divulgación en xornais.

3. Dicionarios

1.Traducións

a) Textos gregos

Alcmán
- "Anacos da súa obra", tradución de Alonso Cañizares (pseudónimo de J.J. Moralejo). La Voz de Galicia, 197?.


Anacreonte
- Anacreóntica XXIV. Tradución de José Pérez Ballesteros, Galicia Humorística (Revista quincenal de costumbres, cuentos, agudeza, anécdotas y tipos gallegos – novelas homeopáticas y poesías festivas – ciencias y artes (desde el punto de vista cómico) – acertijos, cantos populares, charadas y geroglíficos.), Año I, Tomo I, Núm.10, Santiago 30 de Mayo de 1888.

- Odas de Anacreonte, tradución de F. Vaamonde Lores, A Cruña 1897. Reeditada en edición facsimilar con Os Calaicos, Edicións do Castro, Sada 1986.

- "Dá-me a lira de Homero". Tradución de Eduardo Pondal, en “Dazanove poemas e unha novela”, A nosa terra, extra 7, Vigo 1986, 65-80.

- "O Amor de Cera". Tradución de Ramón Cabanillas. Euphrosyne 3, 1961 [Publícase despois da morte de Cabanillas e é a mesma versión que aparece en Versos de alleas terras terras e de tempos idos. Paráfrasis galegas]

- "Dademe a citola de Homero", tradución de J. Pequeño, en Ólisbos 5, 1988, pp.4-5.

- Anacreónticas. (Son 28 anacreónticas). Vid. Escolma de poetas líricos gregos e latinos voltos en linguaxe galego.

- Odas. (14 odas). Vid. Versos de alleas terras e de tempos idos. Paráfrasis galegas.


Arato
- Los fenómenos (vv.96-137). Tradución galega de Juan Barcia Caballero, La Academia Calasancia, Barcelona 1912.


Aristófanes
- A paz. Tradución de X.M. Pazos Varela, 1983 [Referencia tomada do traballo de J.P. Rodríguez Domínguez, “El teatro griego y latino en Galicia a partir de la posguerra”, Teatro clásico en traducción: texto, representación, recepción (eds. Á. L. Pujante – K. Gregor), Murcia 1996, pp.123-129]

- Nubes e Asemblearias. Tradución de Mª Teresa Amado Rodríguez, Clásicos en Galego. Xunta de Galicia, Ed. Galaxia, Santiago de Compostela 1991.

- Comedias. As Avespas e Lisístrata. Tradución de Mª T. Monteagudo Cabaleiro, Xuntanza, D.L., Laracha 1999.

 

Aristóteles
- A arte da persuasión ou Como convencer coa palabra (libro II da Retórica). Tradución de M. Quintáns Suárez, Xuntanza, D.L., Laracha 1999.

- Poética. Tradución de Fernando González Muñoz. Universidade da Coruña, A Coruña 2000.

- Política. Tradución de J.J. Moralejo Álvarez. Introducción de P. López Barja de Quiroga. Clásicos do Pensamento Universal. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela 2003.

- "Escolma de fragmentos". Tradución de Luís G. Soto, incluida no seu libro Aristóteles, Baía Edicións, A Coruña 2003

Arquíloco
- "Escolma de fragmentos". Tradución de J.J. Moralejo Álvarez, Grial 49, 1975, pp.354-372.


Baquílides

- "Teseo. (Ditirambo 4)". Tradución de José Gigirey Rodríguez, La Academia Calasancia, Barcelona s/f.

- "Oda IV". Vid. Versos de alleas terras e de tempos idos. Paráfrasis galegas.

- "Peán a Apolo Délfico", Tradución de Servando Lois e Chus Pato en A.Alvar e J. Talens (coords.), Herrumbrosas Lanzas. 69 Versions d'un fragment de Bacchylide de Céos, Genève 2003, p.50.


Bion
- "Un rapaz cazador", "Conversa antre labregos". Vid. Escolma de poetas líricos gregos e latinos voltos en linguaxe galego.


Calino
- "Canto patriótico", tradución de F. Vaamonde Lores, Boletín Bibliográfico de la Librería Gallega 11-12, nov.-dec. 1895.

- “Canto patriótico”, tradución de F. Vaamonde Lores, Revista Gallega 51, 1896, p.5.

- “Canto patriótico”, tradución de F. Vaamonde Lores, A Nosa Terra 40, 1908, pp.5-6.

 

Demóstenes 

- "Filípica I", tradución de Evaristo de Sela, Viveversa 19-20 (2013-2014), pp. 179-208, Vigo 2015. 


Esopo
Escolma de Fábulas de Esopo - Verquidas ó direito do grego. Tradución de Armando Vázquez Crespo, Grial 15, 1967, pp.73-78. 

- Fábulas. Tradución de Teresa Barro, Laiovento, Santiago de Compostela 1997.

- Fábulas. Tradución de X.C. Domínguez Alberte, Xuntanza, D.L., Laracha 1999.Esquilo 

 - Traxedias completas. Tradución de X.C. Rodríguez Pérez, Xuntanza, D.L., Laracha 1999.  

 

Euclides

- Elementos. Prólogo de José Luis Gómez Pardo. Tradución de Ana Gloria Rodríguez Alonso e Celso Rodríguez Fernández,  Clásicos do Pensamento Universal. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela 2013

 

Herodas 

- Valverde García, Alejandro, “Un poema grego do século III a. C. O Mimiambo
primeiro de Herodas”, Grial, n.º 201, “O espello das letras”, xaneiro, febreiro e marzo
2014, pp. 90-93. 


Hesíodo
- "Traballos e días (vv.1-50)". en M.C. Díaz y Díaz, “Unhas traduccións inéditas de Aquilino Iglesia Alvariño”, Grial 92, Abril-Maio-Xunio 1986, pp.193-203.

 

Hierocles e Philagrios 

Philogelos (O amante da risa), tradución de Margarita Seara e Óscar Soto, Rinoceronte Editora, Cangas do Morrazo 2016. 


Homero
- "Ilíada (VIII, 268-334)". Tradución de Aquilino Iglesia Alvariño, La Noche, 10-2-1948.

- Ilíada (I-II-III). Tradución de Evaristo de Sela, Ed. Castrelo, Vigo s/d.

- Ilíada I, tradución de Evaristo de Sela, Edicións Castrelos, Vigo 1977.

- Ilíada. Tradución de Evaristo de Sela, Consello da Cultura Galega, Santiago de Compostela 1990.

- Odisea. Tradución de Evaristo de Sela, Consello da Cultura Galega, Santiago de Compostela 1992.

- Odisea. Tradución de Gonzalo Rudiño, Editorial Toxosoutos, Noia 2007.


 Lírica 
Versos de alleas terras e de tempos idos. Paráfrasis galegas. Tradución de Ramón Cabanillas, Bibliófilos gallegos, Santiago de Compostela 1955.

- Escolma de poetas líricos gregos e latinos voltos en linguaxe galego. Tradución de Avelino Gómez Ledo, Instituto Padre Sarmiento de Estudios Galegos, Santiago de Compostela 1973.

- Do amor e da literatura. Paráfrases de poemas de Safo de Emma Luaces. Escolma de textos eróticos latinos (Catulo, Ovidio, Apuleio e Petronio) por Aurora López e Andrés Pociña, Linteo, Ourense 2007. 


Longo
- Dafnis e Cloe. Tradución de Mª Teresa Amado Rodríguez. Xunta de Galicia, Ed. Galaxia, Santiago de Compostela 1994. Incluída na biblioteca virtual da Asociación de Traductores Galegos www.bivir.com


Luciano
- Diálogos de Deuses. Diálogos de prostitutas. Tradución de Mª Teresa Amado Rodríguez. Xunta de Galicia, Ed. Galaxia, Santiago de Compostela 2002.

- Relatos verídicos. Tradución de Xurxo pereira e Xosé Abilleira. Rinoceronte editora, Cangas do Morrazo 2010.


Meleagro
- "Amor neno". Vid. Versos de alleas terras e de tempos idos. Paráfrasis galegas.


Mosco
- Amor fugitivo. (Idilio I). Tradución de Juan Barcia Caballero, La Academia Calasancia, Barcelona s/d.

- "Epigrama VIII". Vid. Versos de alleas terras e de tempos idos. Paráfrasis galegas.

- "Eros fuxidío, Eros labrego, A vida no mare, Alfeio e Aretusa". Vid. Escolma de poetas líricos gregos e latinos voltos en linguaxe galego.

Píndaro 

- "Pítica VIII". Tradución de J.J. Moralejo Álvarez, Serta Gratulatoria in honorem J.Régulo I, La Laguna 1985, pp.493-497.


Platón
- "O mito da espelunca. (A república libro VII)". Tradución de Manuel Vidán Torreira, Grial 10, 1965, pp.442-5.

- Apoloxía de Sócrates. Edizón e material didáctico. Tradución de Joám Carlos Rábade Castinheira, Editorial Alhambra, Madrid 1987.

- Diálogos. Tradución de X. Sierra Veloso, Xuntanza, D.L., Laracha 1999.

- A República. libros VII-X. Tradución de X. Sierra Velosos e X.C. Rodríguez Pérez, Xuntanza, D.L., Laracha 1999.

- Banquete. Tradución de Carlos Búa Alonso. Xerais, Vigo 2001.

- Diálogos. Fedro. Banquete. Fedón. Tradución de X. Sierra Veloso, Xuntanza, D.L., Laracha 2001.

- Teeteto, Introdución de C. Baliñas, tradución de T. Amado, Colección Clásicos do Pensamento Universal, Universidade de Santiago, Fundación BBVA, Santiago de Compostela 2008.

A República. Prólogo e tradución de X.M. Blanco Roo, Colección Clásicos do Pensamento Universal, Universidade de Santiago, Fundación BBVA, Santiago de Compostela 2013.


Poesía popular
- "Canción da anduriña". Vid. Versos de alleas terras e de tempos idos. Paráfrasis galegas.

 

Safo
- “Necias fillas da Grecia”, Paráfrase dun anaco de Safo por Eduardo Pondal, La patria Gallega. Boletín. Revista. Órgano Oficial de la Asociación Regionalista, Santiago 15 de junio de 1891, p. 7.

- "Necias fillas da Hélade", Paráfrase dun anaco de Safo por Eduardo Pondal. En Queixume dos pinos y poesías inéditas, La Coruña 1935, pp. 212-213.

- "Escolma de fragmentos de Safo", traducidos por A. Pociña Pérez, publicados en Galicia Hoxe, 10 de setembro de 2000. Recollidos no seu libro Tecer con palabras, Santiago de Compostela 2007, pp.9-13.

- Cantos e Fragmentos, edición bilingüe con tradución de Raúl Gómez Pato, Edicións Positivas, Santiago de Compostela 2008.

- "Odas, epigramas e pensamentos". Vid. Escolma de poetas líricos gregos e latinos voltos en linguaxe galego.

- Vid. 'Paráfrases de Safo', por Emma Luaces. Vid. Do amor e da literatura. 

- "A rosa". Vid. Versos de alleas terras e de tempos idos. Paráfrasis galegas.


Sófocles
- Antígona. Tradución de Felipe Martínez Marzoa, Ed. Castrelos, Vigo 1976.

- "Aiax vv.845-865". Tradución de Aquilino Iglesia Alvariño. Lanza de Soledá, La editora Comercial, Ourense 1961.

- Aiax. Electra. Tradución de J.F. Calaza Fernández, Xunta de Galicia, Ed. Galaxia, Santiago de Compostela 2003.

- Edipo rei. Tradución de Mª F. González Fernández, Xuntanza, D.L., Laracha 1999.

- Electra. Tradución de J.A. Rodríguez Blanco, Xuntanza, D.L., Laracha 1999.

 

Teócrito
- "As meigas (Idilio II)". Tradución de Aquilino Iglesia Alvariño, Euphrosyne 3, 1961, pp.569-574.
- "A morte de Dafnis, O parrafeo, As meigas, O vaqueiriño, O benamado, A roca de marfín, Adonis morto, O cíclope, Cinco epigramas". Vid. Escolma de poetas líricos gregos e latinos voltos en linguaxe galego.


1.b) Textos latinos

Avieno
- "Ora maritima". Traductor anónimo, Nós 17 e 18, 1923, pp.4-5.


Apuleio
- O asno de ouro. Tradución de M. Quintáns Suárez, Xuntanza, D.L., Laracha 1999.

- O asno de ouro. Tradución de Estrella Fernández Graña, Clásicos en Galego. Xunta de Galicia, Ed.Galaxia, Santiago de Compostela 2001.

O asno de ouro X, 19-22. Tradución de Aurira López e Andrés Pociña. Vid. Do amor e da literatura. 


Boecio
- Consolación da filosofía. Tradución de Helena de Carlos, Clásicos en galego. Xunta de Galicia, Ed. Galaxia, Vigo 2005


Catulo
- "Â morte do paxaro de Lesbia", texto latino e tradución de X. Mª Álvarez Blázquez, datada en Tui o 1 de xullo de 1936. Manuscrito no seu caderno de traballo Iris 8, editado en edición facsimilar pola Universidade de A Coruña, Maio de 2008.

- Poemas. Tradución de Xosé Manuel Fernández Otero, Clásicos en Galego. Xunta de Galicia, Ed. Galaxia, Santiago de Compostela 1988.

- "Poemas (2)".Vid. Escolma de poetas líricos gregos e latinos voltos en linguaxe galego.

- "Poemas 5, 21, 32, 48, 56, 80", Tradución de Aurora López e Andrés Pociña. Vid. Do amor e da literatura. 

 

Cicerón
- Sobre a vellez. Sobre a amizade. Tradución de Xosé Carballude Blanco e Xosé María Liñeira Reboredo, Xunta de Galicia, Ed. Galaxia, Santiago de Compostela 1995. Incluída na biblioteca virtual da Asociación de Traductores Galegos www.bivir.com

- Cartas. Tradución de A. Blanco Quintela e M. Martínez García, Xunta de Galicia, Ed. Galaxia. Santiago de Compostela 1996. (Escolma de 66 cartas dos anos 58 ó 56 a.C. A selección correspóndese coa do vol. II da Edición da Collection des Universités de France).

- Catilinarias; Tratados das leis. Traductor X.C. Rodríguez Pérez, Xuntanza D.L., Laracha 2001.


Domicio Marso
- "A Virxilio e Tibulo mortos", Fragmento 7 en M.C. Díaz y Díaz, “Unhas traduccións inéditas de Aquilino Iglesia Alvariño”, Grial 92, Abril-Maio-Xunio 1986, pp.193-203.


Estacio
- "Silvas II,4 e IV,5". Vid. Versos de alleas terras e de tempos idos. Paráfrasis galegas.


Fedro
- Fábulas. (Son 8: Un lobo e un año. Un graxo e un pavo. Un can nadando. Un lobo e un a jrulla. Un a raposa e un a sijueña. A denosiña e os ratos. Un monte parindo. Dous calvos). Tradución de Francisco Mirás, en el apéndice literario de Compendio de Gramática gallega-castellana, Santiago 1864.

- "Fábulas I,5 y I,XXIV". Vid. Versos de alleas terras e de tempos idos. Paráfrasis galegas.

- Fábulas. Tradución de Xosé  Carballude Blanco, Xosé Mª Liñeira Reboredo e Rosa Mª García Vilariño, Clásicos en Galego. Xunta de Galicia, Ed. Galaxia, Santiago de Compostela 1988.


Horacio
- "A vida do campo". (Versión gallega del epodo II Beatus ille). Tradución de José García Mosquera. En el apéndice literario de la Gramática Gallega de Juan A. Saco y Arce, Soto Freire, Lugo 1868.

- "Oda a Grosfo". Tradución de Florencio Vaamonde Lores, Revista Gallega 32, 20-10-1895.

- "Epístola de Horacio aos Pisós, sobre da arte poética". Tradución de Pedro de Aldarete,  pseudónimo de Florencio Vaamonde Lores, Revista Gallega 318-322, 324, 330, 338-339 y 341, 1901.

- Epodos. (Cuatro epodos, IV, V, VI y IX). Traducciones de Olegaria Dieste, Eduardo Dieste, Javier Montero Mejuto y Juan Barcia Caballero, La Academia Calasancia, Barcelona 1910.

- Escola de larpeiros. (parte cuarta da Sátira II). Tradución de Antonio Rey Soto, La Región 1949.

- Carmina. Tradución de Aquilino Iglesia Alvariño, Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos, Santiago 1951.

- "Loubarán outros. (Carmina I,7)". Tradución de Isidoro Millán González-Pardo, La Noche 13-8-1960.

- "Selección de Sátiras, Epodos, Cartas". Vid. Escolma de poetas líricos gregos e latinos voltos en linguaxe galego.

- Epístola 1,4. en M.Díaz y Díaz, “Unhas traduccións inéditas de Aquilino Iglesia Alvariño”, Grial 92, Abril-Maio-Xunio 1986, pp.193-203.

- "Epodo XVI". Tradución de Fernando González Muñoz, en X. A. Fernández Roca - Mª J. Martínez López (coord.), Vir bonus docendi peritus. Homenaxe a José Pérez Riesco, Universidade da Coruña, Facultade de Filoloxía, A Coruña, 2002, p. 201-203.


Lírica
- Versos de alleas terras e de tempos idos. Paráfrasis galegas. Tradución de Ramón Cabanillas, Bibliófilos gallegos, Santiago de Compostela 1955.

- Escolma de poetas líricos gregos e latinos voltos en linguaxe galego. Tradución de Avelino Gómez Ledo, Instituto Padre Sarmiento de Estudios Galegos, Santiago de Compostela 1973.


Lucrecio
- "Nai dos románs, benfeitora Venus". (Invocación de De rerum natura). Tradución de Avelino Gómez Ledo, Nós 91 1931.

- "Invocación de De rerum natura". Vid. Escolma de poetas líricos gregos e latinos voltos en linguaxe galego.


Marcial
- "Lauda de Erotion". Tradución de Ramón Cabanillas, Aturuxo I, 1952.

- "Epigramas" (32). Vid. Versos de alleas terras e de tempos idos. Paráfrasis galegas.

- Epigramas. Tradución de Amable Veiga, Xunta de Galicia, Ed. Galaxia, Santiago de Compostela 1999.


Ovidio
- "Elexía III. (do Libro 1º de Tristia). Tradución de Avelino Gómez Ledo, Nós 98, 1932.

- "O pazo do sono". Tradución de J. Porto González y Armenio Alves, Ovidio, Virgilio e Francis Jammes, Colección Renacencia, Villagarcía 1936.

- "Metamorfoses, VII, parte VI, vv.557 ss." Vid. Versos de alleas terras e de tempos idos. Paráfrasis galegas.

- "Elexía III". Vid. Escolma de poetas líricos gregos e latinos voltos en linguaxe galego.

- "Elexía á morte de Tibulo, Amores 3,9" en M.Díaz y Díaz, “Unhas traduccións inéditas de Aquilino Iglesia Alvariño”, Grial 92, Abril-Maio-Xunio 1986, pp.193-203.

- Arte de amar. Tradución de X.C. Domínguez, Xuntanza, D.L., Laracha 2001.

- Metamorfoses. Tradución de X.A. Dobano Posada, Xunta de Galicia, Ed. Galaxia, Santiago de Compostela 2004.

- Ars amandi (I,98-134, II,702-732, III,769-788), tradución de Aurora López e Andrés Pociña. Vid. Do amor e da literatura.  

- Arte de amar. Remedios de amor, tradución de Lucía Gómez Fariña, Rinoceronte Editora, Cangas do Morrazo 2016.  


Peruigilium Veneris
A vixilia de Venus. Tradución de Aquilino Iglesia Alvariño, suplemento 15 de Estudios Clásicos, Madrid 1960.

- Vid. Escolma de poetas líricos gregos e latinos voltos en linguaxe galego.

Petronio
- Satiricón. Tradución de Xosé Antón Dobarro Posada e Dolores Gómez Quintas, Xunta de Galicia, Ed. Galaxia, Santiago de Compostela 1993.

- O Satiricón 85-87 e 111-112', Tradución de Aurora López e Andrés Pociña. Vid. Do amor e da literatura. 


Plauto
- Anfitrión. Asinaria. Tradución de Mercedes Boado Vázquez e Mª Xesús Frei Collazo. Xunta de Galicia, Ed. Galaxia, Santiago de Compostela 1991.

- A comedia da oliña. Tradución de Aquilino Iglesia Alvariño, Galaxia, Vigo 1962.

- Aulularia. Tradución de Mercedes Boado Vázquez e Mª Xesús Frei Collazo. Coa reedicción da tradución de Aquilino Iglesia Alvariño, Clásicos en Galego. Xunta de Galicia, Ed. Galaxia, Santiago de Compostela 2001.

- Estico. Tradución de F.J. Feijoo Lorenzo. Colección Legam, Edicións Lea, Santiago 1999.

- Persa. Tradución de J.A. Parada Yáñez. Colección Legam, Edicións Lea, Santiago 1999.

- Os Xemelgos. Tradución, introdución crítica e guía de lectura de X. A. López Silva, Andavira Editora, Santiago de Compostela 2010.


Poesía bucólica
- Poesía bucólica latina.Tradución de Fernando González Muñoz, Xunta de Galicia, Ed. Galaxia, Santiago de Compostela 1993. (Contén as bucólicas de Virxilio, Calpurnio Sículo, de Einsiedeln, e as de Nemesiano).


Propercio
- "Elexía II, XI".  Vid. Versos de alleas terras e de tempos idos. Paráfrasis galegas.

- "Elexía XII". Vid. Escolma de poetas líricos gregos e latinos voltos en linguaxe galego.

 

Salustio
- A Conxuración de Catilina. A guerra de Iugurta. Introdución, tradución, notas e anexos Xosé Martínez García, Xunta de Galicia, Ed. Galaxia, Vigo 2006.


Séneca
- Medea. Tradución de Mª C. Díaz Rifón. Colección Legam, Edicións Lea, Santiago 1999.

- A Vida Feliz. A Brevidade da Vida. prólogo de Xosé Luís Barreiro Rivas, tradución e notas de Manuel Enrique Vázquez Buján. Colección Clásicos do Pensamento Universal, Universidade de Santiago, Fundación BBVA, Santiago de Compostela 2009.

- Apocolocyntosis. A Conversión do emperador Claudio en cabazo,  Edición bilingüe latín-galego de Anahí Sotelo Navós, Toxosoutos, Noia 2011.

- Medea. Edición bilingüe latín-galego. Introdución, tradución e notas José M. Otero, Toxosoutos, Noia 2016.  


Terencio
- A sogra. Os irmáns. Tradución de Francisco José Ledo Lemos. Xunta de Galicia, Ed.Galaxia, Santiago de Compostela 1995.

- Formión. Tradución de J.A. Parada Yáñez. Colección Legam, Edicións Lea, Santiago 1999.


Tibulo
- "Elexía III,2 e IV,XIV". Vid. Versos de alleas terras e de tempos idos. Paráfrasis galegas.

- "Elexías I,1; I,10; II,1; IV,10". Vid. Escolma de poetas líricos gregos e latinos voltos en linguaxe galego.

- "Elexía III,1", en M.Díaz y Díaz, “Unhas traducións inéditas de Aquilino Iglesia Alvariño”, Grial 92, Abril-Maio-Xunio 1986, pp.193-203.

- Elexías. Tradución de Xosé Antonio García Cotarelo, Clásicos en Galego. Xunta de Galicia, Ed. Galaxia, Santiago de Compostela 1989.


Venancio Fortunato
- "Gallicense Carmen". Tradución de Aquilino Iglesia Alvariño, 4 ventos, Porto I, abril 1954.


Virxilio
- "Eneida. (Libro VI)". Tradución de Pedro de Aldarete, pseudónimo de Florencio Vaamonde Lores, Revista Gallega 151-153 y 155-159, 1898.

- "Títiro e Melibeo". Egloga I. Tradución de Jan Silvóso de Bouzós, pseudónimo de Florencio Vaamonde Lores, Revista Gallega 190, 30 octubre-1898, pp.4-5.

- “Virxilio en galego & Eloxio da vida campesiña”, Tradución do final do libro II de Xeórxicas, Nós 12, 1930.

- Títiro. A égloga pirmeira do Virxilio tradocida a lingoa galega en versos ceibes. Homilde homenaxe. O se cumpriren os dous milleiros d’anos da nacencia do outisimo Poeta. Tradución de Avelino Gómez Ledo. Ed. Mundial artística, R/ Abascal, Madrid 1930.

As Églogas de Virxilio. (Contén as sete primeiras). Tradución de Avelino Gómez Ledo, Nós vol.XXXV, A Cruña 1930.

- “Traduzón galega das Xeórxicas de Virgilio. Agricultura: Libro primeiro (Indicación da materia e invocacións), tradución dos primeros versos das Xeórxicas, Nós 113, 1932 p.76.

- "Invocación da materia". (é o primeiro pasaxe do libro I de Xeorgicas). Tradución de Avelino Gómez Ledo, Nós 113, 1933.

- "Os Eliseos. (Fr. del libro VI de la Eneida)". Tradución de J. Porto González y Armenio Alves, Ovidio, Virgilio e Francis Jammes, Colección Renacencia, Villagarcía 1936.

- "Egloga IV de Virxilio", texto latino e tradución de X. Mª Álvarez Blázquez, datada en Tui o 1 de xullo de 1936. Manuscrito no seu caderno de traballo Iris 8, editado en edición facsimilar pola Universidade de A Coruña, Maio de 2008.

- Os catro libros das Xeórxicas, verquidas a lingoa galega. Tradución de Avelino Gómez Ledo, Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos, Santiago 1964.

- Eneida. Son os 7 primeiros libros, traducidos por A. Gómez Ledo. Están inéditos en una carpeta del monasterio de Osera. Vélez reproduce o prólogo e os primeiros versos como mostra da sá calidade en Avelino Gómez Ledo no seu centenario, Servicio de Publicacións da Deputación Provincial de Lugo s/d., pp.127-131.

- Bucólicas,  Edición bilingüe latín-galego de Xoán Fuentes Castro, Toxosoutos, Noia 2010.

- Eneida, edición bilingüe latín-galego Xoán Fuentes Castro,
Noia: Editorial Toxosoutos, col. Esmorga, 2013, 327 pp. (ISBN: 978-84-15400-77-6) 

- "Eglogas". Vid. Escolma de poetas líricos gregos e latinos voltos en linguaxe galego.

“Os amores de Dido e Eneas”, do libro IV de Eneida. Vid. Escolma de poetas líricos gregos e latinos voltos en linguaxe galego.


Xuvenal
- "Sátira X, comezo e final". Vid. Escolma de poetas líricos gregos e latinos voltos en linguaxe galego.

 


2) Estudos e artigos de divulgación en xornais

A.C.: "Esopo en galego", Grial 15, 1967, pp.71-72.

Abilleira Sanmartín, X.: "O P. Amoedo e o Carmen patrium sive Pontevedra" en P. Hermenexildo Amoedo Carballo.Carmen Patrium sive Pontevedra / Canto á miña terra ou sexa Pontevedra, Tradución libre de X.M Pintos, Pontevedra 1993, 11-23.

Abilleira Sanmartín, X.: "O caso de Horacio", Diario de Pontevedra, 13-7-1993.

Abilleira Sanmartín, X.: "Un discurso a prol do latín (Pontevedra 1858)", Diario de Pontevedra, 2-9-1993.

Abilleira Sanmartín, X.: "Juan de Guzmán, humanista e tradutor", Diario de Pontevedra, 12-9-1993.

Abilleira Sanmartín, X.:  "As traducións de A. Gómez Ledo", Diario de Pontevedra, 18-10-1993.

Abilleira Sanmartín, X.: "O Carmen patrium sive Pontevedra de H. Amoedo Carballo", Pontenorga 1, 1999, 95-106.

Abilleira Sanmartín, X.: "Unha escolma de conxecturas respecto do topónimo Lérez", Cedofeita 4, 2000, 25-28.

Abilleira Sanmartín, X.: "Algúns nomes e materiais do humanismo na Pontevedra do século XVI", Feira Franca 2001, Pontevedra 2001.

Abilleira Sanmartín, X.: "Juan de Guzmán e o ambiente humanista na Pontevedra do século XVI" en F. Calo (coord.),  Pontevedra e o mar, Pontevedra 2003, 235-244. 

Abilleira Sanmartín, X.: "Un clásico con claras resonancias actuais. A tradución de Metamorfoses de Ovidio, un fito para a cultura galega", A Nosa Terra 14-20 de abril de 2005.

Abilleira Sanmartín, X.: "Ovidio. Metamorfoses. Clásicos en Galego tomo 24, Tradución de J.A. Dobarro, Santiago de Compostela-Vigo 2004", Encrucillada 143, maio-xuño 2005, 102-104.

Abilleira Sanmartín, X.: "Eloxio da crítica: Carmen Patrium sive Pontevedra, de X.R. Couto", Diario de Pontevedra, 23-10-2005.

Abilleira Sanmartín, X.: "A Filosofía, unha dama que consola e cura as preocupacións. Breve loa a Boecio en galego", A Nosa Terra, 3-9 de novembro de 2005.

Abilleira Sanmartín, X.: "A cultura clásica en Xoán Manuel Pintos, material dignificador para Galiza", Edición en poesiagalega.org. Arquivo de poéticas contemporáneas na cultura <http://poesiagalega.org/arquivo/ficha/f/1113>.

Albo, F.: "A epopea descoñecida de Gómez Ledo", La Voz de Galicia (edición Lugo), 13-1-2004.

Alonso Montero, X.: "Aquilino Iglesia Alvariño, traductor al gallego de textos griegos y latinos", Estudios Clásicos 36, 1962, pp.582-583.

Alonso Montero, X.: “Textos griegos y latinos traducidos al gallego. Bibliografía”, Actas del III Congreso Español de Estudios Clásicos II, Madrid 1968, 9-17.

Alonso Montero, X.: “La pugna latín-romance en la enseñanza de la lectura en el siglo XVI”, Actas del III Congreso Español de Estudios Clásicos II, Madrid 1968, 173-175.

Alonso Montero, X.: “Homero e Horacio da man de Aquilino”, Faro de Vigo 26-5-1985.

Alonso Montero, X.: “Vida e milagres do latinista Francisco Fanego (Proxecto de retrato)”, Mondoñedo 24, 1991, 8.

Alonso Montero, X.: “Os clásicos e nós: no bimilenario da morte de Horacio”, Diario 16 de Galicia, 4-7-1992.

Alonso Montero, X.: “Para un retrato de Horacio”, La Voz de Galicia 22-9-1992.

Alonso Montero, X.: “Olegaria Dieste traduce a Horacio”, La Voz de Galicia 15-11-1992.

Alonso Montero, X.: "Horacio en galego: catro epodos descoñecidos de 1910", Grial 116, 1992, 530-539.

Alonso Montero, X.: “Don Francisco Fanego Losada no Seminario de Mondoñedo: o singular maxisterio dun latinista”, Amencer 100, 1992, 55-70.

Alonso Montero, X.: “No primeiro centenario dun traductor” [A. Gómez Ledo], La Voz de Galicia 24-1-1993.

Alonso Montero, X.: “Salve el griego, señor ministro”, La Voz de Galicia 27-6-1993.

Alonso Montero, X.: “Horacio e Luís Seoane”, La  Voz de Galicia 1-8-1993.

Alonso Montero, X.: “Na morte de Amable Veiga”, La Voz de Galicia 3-5-94.

Alonso Montero, X.: “Marcial en Triacastela”, La Voz de Galicia 3-5-1994.

Alonso Montero, X.: “Na morte de Evaristo de Sela”, La Voz de Galicia 30-6-1994.

Alonso Montero, X.: “Homero en Caldas de Reis”, La Voz de Galicia 30-10-1994.

Alonso Montero, X.: “Nigra umbra”, La Voz de Galicia 11-12-1994.

Alonso Montero, X.: “Bóveda e Horacio”,  La Voz de Galicia 17-8-1995.

Alonso Montero, X.: “Amable Veiga Arias (1929-1994): retrato dun lingüista excepcional”, Moenia 1996, 3-9.

Alonso Montero, X.: "O idioma galego en edicións polilingües, quer como lingua orixe, quer como lingua termo (1787-1995)", Viceversa 2, 1996, 11-36.

Alonso Montero, X.: “Cos clásicos”, La Voz de Galicia 13-2-1997.

Alonso Montero, X.: “De correctione rusticorum”,  La Voz de Galicia 20-3-1997.

Alonso Montero, X.: “Baquílides en galego”, La Voz de Galicia 23-1-1998.

Alonso Montero, X.: “1898: un horaciano ourensán en Chile”, La Voz de Galicia 9-10-1998.

Alonso Montero, X.: “O Instituto na voz de catro profesores (José García Mosquera, Juan Antonio Saco y Arce, Marcelo Macías e Ramón Otero Pedrayo)”, Centenario do Instituto Otero Pedrayo, Santiago de Compostela 2000, 71-74.

Alonso Montero, X.: “A traducción galega, por A. Iglesia Alvariño, das Odas de Horacio. Problemas no contexto e no texto”, en A.L. Soto Vázquez, Insights in to Traslation, vol. III, A Coruña 2001, 21-29.

Alonso Montero, X.: “O ‘Beatus ille’ de Horacio: A tradución galega de García Mosquera (1868) verquida ó castelán polo poeta chileno Eduardo de la Barra (1898)”, Homenaxe a Fernando R. Tato Plaza, Santiago de Compostela 2002, 659-669.

Alonso Montero, X.: “”Un inédito de Isidoro Millán: a traducción ó grego clásico do poema ‘A Rosalía’ de Curros Enríquez”, Revista de Estudios Rosalianos 2, 2002, 31-35.

Alonso Montero, X.: “Loito na lingüística indoeuropea”, La Voz de Galicia 16-1-2003.

Alonso Montero, X.: “Bóveda e o latín clásico”, La Voz de Galicia 28-6-2003.

Alonso Montero, X.: “Caesar, non super grammaticos”, La Voz de Galicia 5-7-2003.

Alonso Montero, X., "A Eneida secuestrada", La Voz de Galicia, 20 de septiembre de 2003, suplemento Culturas, 7.

Alonso Montero, X.: “Horacio en Melón”, La Galicia de los Monasterios, A Coruña 2003, 192.

Alonso Montero, X.: “Isidoro Millán: Letras clásicas, Letras galegas”, Boletín da Real Academia Galega 364, 2003, 227-48.

Alonso Montero, X.: Pro lingua latina (et non solum...) (1984-2003), Sada 2003.

Alonso Montero, X.: Rosalía de Castro traducida ó latín e cantada en latín e en grego clásico (Noticias e textos), Padrón 2003.

Alonso Montero, X.: “Avelino Gómez Ledo, traductor de Virxilio e de Lucrecio (un traductor de dereitas”, Actas do Congreso de Traducción, A Coruña 2003, no prelo.

Alonso Montero, X.: “Dous imitadores do Beatus Ille de Horacio nos anos da II República: Xosé Crescente Vega (1933) e Álvaro de Casas (1936). Unha análise gramsciana" Actas del XI Congreso de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, Madrid 2005,  I, p. 191-204.

Alonso Montero, X., “Proyección de la Mitología grecolatina en la literatura gallega”, Cuadernos de Literatura Griega y Latina VI. Proyección de la Mitología greco-latina en las Literaturas Europeas, Alcalá de Henares- Santiago de Compostela 2007, pp.27-36.

Alonso Montero, X.: "Evaristo de Sela: helenista insigne, tradutor de Homero ó galego e singular poeta francófobo", Seliña 5, outubro-novembro 2011, 8-10.

Alonso Montero, X.: "Avelino Gómez Ledo (1893-1977), tradutor ó galego dos clásicos grecolatinos", Hesperia. Anuario de Filología hispánica XV-1, 2012, 7-53.

Alonso Montero, X.:"As letras galegas e a súa relación coas letras gregas e latinas: páxinas inéditas no ALXAM (cun apéndice bibliográfico 'ad hoc')",  Hesperia. Anuario de Filología hispánica XV-2, 2012, 7-19.

Alonso Montero, X.: "Escribir en latín", La Voz de Galicia, 26-5-2017. http://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2017/05/26/escribir-latin/0003_201705G26P14993.htm  

Álvarez Campos, S.: “Eu, poeta en latín”, en X. Alonso Montero & X.M. Salgado (edd.), Poetas alófonos en Lingua Galega: actas do I Congreso, Vigo 1994, 93-97.

Amado Rodríguez, Mª T.: "Ecos clásicos na lírica de Florencio Vaamonde", Anuario de Estudios Literarios Galegos 1998, 11-41.

Amado Rodríguez, Mª T.: "La primera traducción del griego al gallego en el Rexurdimento", en L. Gil, M. Martínez Pastor y R. Mª Aguilar (edd.), Corolla Complutensis. Homenaje al profesor José S. Lasso de la Vega, Madrid 1998, 727-35.

Amado Rodríguez, Mª T.: "Os gregos e Pondal", en R. Alvarez & D. Vilavedra (coordinadoras), Cinguidos por unha arela común. Homenaxe ó profesor Xesús Alonso Montero, Tomo II, 1999, 95-108.

Amado Rodríguez, Mª T.: "Literatura greco-latina y literatura gallega: algunas calas", en Cuadernos de literatura griega y latina, 3, 2001, 61-125.

Amado Rodríguez, Mª T.: "Ecos dionisíacos en la "Segunda vocación de Adrián Silva" de Aquilino Iglesia Alvariño", en J.Mª Maestre & J. Pascual Barea & L. Charlo Brea (edd.), Humanismo y Pervivencia del Mundo Clásico. Homenaje al Profesor Antonio Fontán, vol.III.4, Alcañiz-Madrid 2002, 1785-1798.

Amado Rodríguez, Mª T.: “Don Florencio Vaamonde Lores. traductor de Virgilio al gallego”, Anuario Brigantino 25, 2002, 449-454.

Amado Rodríguez, Mª T.: “La última Medea del teatro gallego”, en M. Domínguez et alii (edd.), Sub luce florentis calami. Homenaje a Manuel C. Díaz y Díaz, Santiago de Compostela 2002, 41-48.

Amado Rodríguez, Mª T.: Covadonga de X. Rubinos. Unha Ilíada galega do século XX, Sada-A Coruña 2003.

Amado Rodríguez, Mª T.: “La traducción de los clásicos al gallego" Actas del XI Congreso de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, Madrid 2005, I, 205-216.

Amado Rodríguez, Mª T.: “O Velliño de José Rubinos, unha recreación do mito de Edipo", A Antiguidade Clássica e nós. Herança e identidade cultural, Braga 2006, 459-468.

Amado Rodríguez, Mª T.: "Agamenón vuelve a Áulide", En recuerdo de Beatriz Rabaza. Comedias, tragedias y leyendas grecorromanas en el teatro del siglo XX, Granada 2009, pp.63-71.

Amado Rodríguez, Mª T.: “La editorial Galaxia y la traducción de los clásicos grecolatinos en la dictadura franquista”, EClás 138, 2010, pp.75-96.

Amado Rodríguez, Mª T.: "Plauto. Os Xemelgos, tradución e introdución crítica de X.A. López Silva, Andavira Editora, Santiago de Compostela 2010", Grial 186, 2010, pp.113-114.

Amado Rodríguez, Mª T.: “La traducción de los clásicos en Galicia”, en La Historia de la Literatura Grecolatina durante la Edad de Plata de la Cultura Española" (1868-1936), F. García Jurado, R. González Delgado, M. González González (eds.), Analecta malacitana Anejo LXXVIII, Málaga 2010, pp.461-485.

Amado Rodríguez, Mª T.:"Luciano de Samosata. Relatos verídicos. Tradución de Xurxo pereira e Xosé Abilleira. Rinoceronte editora, Cangas do Morrazo 2010", Boletín Galego de Literatura 44, 2º semestre 2010,  pp.220-223.

Amado Rodríguez, Mª T.: "Evaristo de Sela,helenista e tradutor", Seliña 5, outubro-novembro 2011, p.7.

Amado Rodríguez, Mª T.: "Álvaro Cunqueiro y la canción rodia de la golondrina" , en Actas del V Congreso internacional de Humanismo y Pervivencia del Mundo Clásico. Homenaje al profesor Juan Gil, Alcañiz 2010, Vol. 5, Alcañiz- Madrid 2015,  pp.2369-2382,

Amado Rodríguez, Mª T.: "Liturxia de Tebas de Manuel Lourenzo: Economía dramática y punto de vista personal", en A. López, A. Pociña, M.F. Silva (coords), De ayer a hoy. Influencias clásicas en la literatura, Coimbra 2012, 13-24.

Amado Rodríguez, Mª T.:Ifixenia non quere morrer  de Rodríguez Pampín. A vitoria do poder feminino”, en 'Narrativas do poder feminino', Braga 2012, 359-369.

Amado Rodríguez, Mª T.: "Unha tradución inédita de Evaristo de Sela: Demóstenes, Filípica I. Edición e estudo", Viceversa 19-20 (2013-2014), 2015, 179-208.

Amado Rodríguez, Mª T. & A. Pereiro: “Las ediciones greco-latinas del XVI en la biblioteca de la Universidad de Santiago”, Estudios Clásicos 91, 1987, 65-74.

Amado, Rodríguez Mª T. & A. Pereiro: Bibliografía da Galicia Romana, Orientacións, Museu Arqueolóxico, A Coruña 1991.

Amado Rodríguez, Mª T. & A. Pereiro: “Tres traducciones del griego al gallego”, en Mª T. García-Sabell et alii (edd.), Homenaxe ó Profesor Camilo Flores II, Santiago de Compostela 1999, 9-23.

Baliñas, C.A., "Virgilio restituido al gallego", Grial 12, 1966, pp.223-224.

Blanco Filgueira, J.Mª: El helenismo en Pondal, Tesis de licenciatura (inédita), Universidade de Santiago, Facultade de Filosofía e Letras, 1967.

Blanco Filgueira, X.: "'Necias fillas da Héllade', poema de Eduardo Pondal", Grial 23, 1969, 93-97.

Blanco Torres, R.: "Una oda de Horacio traducida a la lengua gallega" (1931?), reproducido en X.Alonso Montero (ed.), Día das Letras galegas 1999, Santiago de Compostela 1999, pp-83-84.

Buela, P., “Safo, poucas cousas certas”, Animal. Revista cultural para todas as
especies, n.º 19, inverno 2008, pp. 60-6Buela, “Safo, poucas cousas certas”, Animal. Revista cultural para todas as
especie
s, n.º 19, inverno 2008, pp. 60-67.(Sobre a tradución de Safo de R. Gómez Pato) 

Cal Cortina, M. de & J. M. Bértolo, Mitoloxía Clásica en Galiza I, II, III, A Coruña 2005-2006

Carballo Calero, R.: "A 'fabula palliata' na literatura galega", Primera Reunión Gallega de Estudios Clásicos (Santiago-Pontevedra, 2-4 julio 1979). Ponencias y comunicaciones, Santiago 1981, 396-401.

Carballo Calero, R.: "Celtas e Romans Cantan en Galego", Galicia. Día de Galicia 1952, pp.25-27.

 Carballo Calero, R., “El teatro gallego y el I
Certamen Literario del Miño”,
Vida
Gallega
66-67, 1960. (Sobre A volta de Ulises de Franco Grande).

Carballo Calero, R.: "Sobre o helenismo de Pondal", A Nosa Terra. Extra  nº7, 1986, 49-52.

Casares, C., “Se Cunqueiro fose Eurípides”, Un país de palabras, Vigo 199, 63-85.

Casas Rigall, J.: La materia de Troya en las letras romances del siglo XIII hispano, Santiago de Compostela 1999.

Castro Rodríguez, Xavier, “Cousas que non vin nin vivín nin oín”, Galicia Hoxe,
“Hoxe Galicia”, “Couso e arca”, 15 xaneiro 2011, p. 2.(Recensión sobre a tradución de Relatos verídicos de X. Pereira e X. Abilleira).

Cendán Teijeiro, N., "Del 'Hipólito' de Eurípidesa la 'Romería ás covas do demo' de Manuel Lourenzo: Algunos pasajes de confluencia", Madrygal 15, 2012, 23-33

Cendán Teijeiro, N., "Medea dos fuxidos de Manuel Lourenzo e a Medea de Eurípides. Influencias textuais e conceptos ético-emocionais", Madrygal 18, 2015, pp.171-181.

Couceiro, Mª P.: "Tradición grecolatina en la obra de Rosalía de Castro", Cahiers du PROHEMIO 8, 2006, 419-428.

Cousillas Rodríguez, M.: "Raíces de la mitología clásica en la literatura de tradición oral gallega", Vir bonus docendi peritus: homenaxe a José Pérez Riesco, X. A. Fernández Roca & M. J. Martínez López (coords.), A Coruña 2002, pp. 29-35

Criado Boado, C.: “Cunqueiro ante el incesto de Elsinor”, en R. Alvarez & D. Vilavedra (coordinadoras), Cinguidos por unha arela común. Homenaxe ó profesor Xesús Alonso Montero, Tomo II, 1999, 365-380.

Cuadrado, Mª I.: "'Romería ás covas do demo' de Manuel Lourenzo, unha achega no tempo", en El futuro de las humanidades / Manuel-Reyes García Hurtado (coord. y ed.). -- A Coruña 2007, 47-53

Dasilva, J.M.: “Aquilino Iglesia Alvariño e Ramón Cabanillas, tradutores clássicos, desde Portugal”, Agalia 47, 1996, 275-297.

Dasilva, X.M.: "A cuestión é non matar as palabras...(Sobre as traizóns de  Aquilino Iglesia Alvariño como traduttore)", Viceversa 7-8, 2001-2002, pp.71-108.

Díaz y Díaz, M.C.: "Unhas traduccións inéditas de Aquilino Iglesia Alvariño", Grial 92, 1986, 193-203.

Dobarro Posadas, J., "Tradución ó galego de Metamorfoses de Ovidio", Viceversa 11, 2005, pp.227-237.

Eyré, Xosé M., “Lectura herética de Safo”, A Nosa Terra, n.º 1.319, “Cultura”, 17-23
xullo 2008, p. 32. (Sobre a tradución de R.Gómez Pato)

Feixó, X, “Boa noticia”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 362, “Libros”, 24
febreiro 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 321, “Letras galegas”, 26 febreiro
2011, p. 7. 

Feixó, X. “Inxente traballo”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 457, “Libros”, 9
maio 2013, p. 6/ La Opinión, “Saberes”, n.º 409, “Letras galegas”, 11 maio 2013, p. 10 (Sobre a tradución da Eneida de Xoán Fuentes Castro).(Sobre a tradución dos Relatos Verídicos de X. Pereira e X. Abilleira. 

Fernández Delgado, J.A.: "Antecedentes griegos de la primera literatura gallega", Primera Reunión Gallega de Estudios Clásicos (Santiago-Pontevedra, 2-4 julio 1979). Ponencias y comunicaciones, Santiago de Compostela 1981, 407-417.

Fernández Delgado, J.A.: "La tradición griega en el teatro gallego", Estudios Clásicos 109, 1996, 59-89.

Fernández del Riego, F.: "A Aulularia de Plauto, en galego", Faro de Vigo 13 Febrero 1981.

Fernández del Riego, Francisco, “As ‘Carmina’ de Horacio en galego”, La Voz de
Galicia, “Culturas”, n.º 324 , “Letras en galego”, “De cotío”, 1 agosto 2009, p. 12.(Sobre a tradución de A. Iglesia Alvariño).  

Fernández Roca, X.A., "Se Manuel Lourenzo volvese a Tebas", en X.A. Fernández Roca / Martínez López,Mª. J, Vir bonus docendi peritus, A Coruña 2002, pp.93-104.

Ferreiro, M., "De Anacreonte a Pondal: un novo poema", . Ensinar a pensar con liberdade e risco, Col-lecció Homenatges 18, Universitat de Barcelona, 2000, 376-386.

Ferro Ruibal, X.: “Tres escritos latinos na Galicia do século XX”, en R. Alvarez & D. Vilavedra (coordinadoras), Cinguidos por unha arela común. Homenaxe ó profesor Xesús Alonso Montero, Tomo II, 1999, 555-574.

Filgueira Valverde, X.: “A traducción dos clásicos no ‘Rexurdimento’ galego”, Actas da Primeira Reunión gallega de estudios clásicos (Santiago-Pontevedra, 2-4 julio 1979), Santiago de Compostela 1981, 389-395.

 Filgueira Valverde, X.: “A traducción dos clásicos no ‘Rexurdimento’ galego”, Terceiro Adral, Sada - A Coruña 1984, 76-88.

Fox-Muraton, M., “María Xosé Queizán: Antigone
contre la modernité et la mondialisation”, en R. Duroux et S. Urdician,
Les Antigones contemporaines (de 1945 à nos
jours)
, Clermont-Ferrand:
Presses Universitaires Blaise Pascal (PUBP)
, pp.321-331. 

Franco, C., “Seguimos sendo latinos”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 2 xaneiro 2006, p.
39. (Entrevista a X. Carballude, tradutor de Cicerón ao galego).

Gallego Fouz, A. & Sánchez Pereiro, I.: “A presencia do teatro clásico no teatro galego”, Cadernos para a distancia 3, 1995, pp.49-62.

García Negro, Mª do P.: "Refacción de mitos clásicos en el teatro gallego contemporáneo",   en A. López, A. Pociña, M.F. Silva (coords), De ayer a hoy. Influencias clásicas en la literatura, Coimbra 2012, pp.227-236.

Golán García, Mª.: "Manuel Lourenzo e Virgilio Piñera, dúas visións de Electra" en Homenaje a Benito Varela Jácome, Anxo Abuín González, Juan Casas Rigall, José Manuel González Herrán (edd.),  Santiago de Compostela 2001, 223-234.

Gómez Ledo, A.: “Dos palabras sobre Cabanillas”, conferencia inédita, conservada no arquivo de Oseira e reproducida parcialmente por X.M. Vélez en VV.AA., Monseñor Avelino Gómez Ledo no seu centenario, Lugo 1993, 132-135.

González Delgado, R., "La Bernat Metge y la traducción de los clásicos grecolatinos al gallego, vasco y asturiano", Hermeneus. Revista de Traducción e Interpretación 11, 2009, pp.1-11.

González Fernández, H.: "Medea e Xasón baixo o signo de Sísifo. Roles de Xénero e desexo desmesurado fronte á lei do pai",  en R.Pascual (ed.), Palabra e Acción. A obra de Manuel Lourenzo no sistema teatral galego, Lugo 2006, pp.151-172.

González Fernández, H., “Que foi de Antígona”, en
C. Noia, M. Forcadela (coords),
Cara a
unha poética feminista. Homenaxe a Mª J. Queizán
, Vigo: Xerais 2011, pp.
179-193.
 

González García, F.J.: Hércules contra Gerión. Mitos y Leyendas de la Torre de Hércules. A Coruña 1997-1998. 

González Muñoz, F.: " Apropósito do epodo XVI de Horacio", en X.A. Fernández Roca / Martínez López,Mª. J, Vir bonus docendi peritus, A Coruña 2002, pp.201-209.

González Muñoz, F.: “Traducción de poesía greco-latina”, Viceversa 1, 1995, 165-169.

Herrero Ingelmo, Mª C.: "Luciano de Samosata. Diálogos de deuses. Diálogos de prostitutas, Xunta de Galicia, Galaxia, Santiago de Compostela-Vigo 2002", Minerva 16, 2002-2003, pp.2006-2007.

Iglesia Alvariño, A.: "Traduttore, traditore", La Noche, 13 de agosto de 1948.

Jaimes Répide, J.B.: "Horacio inmortal (A propósito de una traducción de las Odas del gran clásico latino, al gallego), Lar 296-297-298, 1958, pp.59-60 e 78.

Lillo Redonet, F.: "Algúns usos da mitoloxía clásica na poesía galega de Pondal, Cunqueiro e Carballo Calero", Galicia dende Salamanca I, maio do 96, 67-87.

Lillo Redonet, "La temática homérica en la poesía gallega", CFC (G) 7, 1997, 263-272.

Lillo Redonet, F.: "Presencia de Catulo y Tibulo en la poesía gallega del siglo XX", CFC (L) 14, 1998, 285-295.

Lillo Redonet, F.: "El mundo clásico en la poesía gallega de Eduardo Pondal", EClás 113, 1998, 59-76.

Lillo Redonet, F.: "A cultura grega antiga como fonte de inspiración dos poetas galegos", en R. Alvarez & D. Vilavedra (coordinadoras), Cinguidos por unha arela común. Homenaxe ó profesor Xesús Alonso Montero, Tomo II, 1999, 781-794.

Lillo Redonet, F.: “Presencia de Ulises na poesía galega do século XX”, Galicia dende Salamanca 2, 1999, 171-188.

López López, A.: “Visiones de Medea en la literatura gallega”, en A. López & A. Pociña (edd.), Medeas. Versiones de un mito desde Grecia hasta hoy, vol.I, Granada 2002, 87-130.

López, A., “Lendo como muller: Medea
en Corinto
de Luz Pozo Garza”, Festa
da palabra silenciada
18, 2003, 57-60. 

López, A., “Una Medea en el tercer milenio: Medea en Corinto de Luz Pozo Garza”, en F. De Martino y C.
Morenilla (eds.),
El caliu de l’oikos,
Bari: Levanti Editori 2004, pp. 347-372.
 

López López, A.: “La tradición clásica en Luz Pozo Garza" Actas del XI Congreso de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, Madrid 2005, I, p. 239-248.

López Silva, X.A.:"Luciano de Samosata. Diálogos de deuses. Diálogos de prostitutas, Xunta de Galicia, Galaxia, Santiago de Compostela-Vigo 2002", Boletín Galego de Literatura 28, 2002, pp.235-240.

López Silva, X.A.: Traduccións clásicas e editorialismo institucional no sistema literario galego", Mare Lingua. Revista Linguarum Romanicarum Minorum I, 2003, pp.15-20.

López Silva, X.A.: "Traducións clásicas e sistema literario galego", Grial 167, 2005, pp.104-107.

Lorenzana, S.: "Iglesia Alvariño: poeta e humanista", Grial 1, 1963, pp.28-42.

Lorenzo Vázquez, R.: "Da Ilíada á Crónica Troiana: a visión dos heroes e do mundo en que se moven", en V. Beltrán (ed.), Actas del I Congreso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Santiago de Compostela 2 al 6 de diciembre de 1985), Barcelona 1988, pp.101-116

Losada Seijo, D.: "A Ilíada en galego, de Evaristo de Sela", A Trabe de Ouro T. IV, vol. 8, 1991, 617-619.

Maquieira, H., Rodríguez Blanco, Aª. E.: "El mito clásico a través de la obra teatral de Lourenzo", Aletria 24.1., 2014, 41-54.

Marco, A.: “O vocabulario etimolóxico de Xan Manuel Pintos na terceira Foliada de ‘A Gaita Gallega’”, Grial 67, 1980, 109-112.

Martínez García, X.: "Salustio en galego. A Conxuración de Catilina e a Guerra de Iugurta", Viceversa 13, 2007, pp,261-268.

Martínez Martínez, J.M., “Medea en Camariñas”, Philologica Urcitana 1, 2009, pp.71-84. 

Martínez Pereiro, C.P.: "Da poderosa (in) verdade dos mitos no teatro de Mauel Lorenzo", Casahamlet  4, maio 2002), 92-101.

Mato Fondo, M, “Edipo, aquel inxenuo poeta”, Casahamlet 4, 2002, 102-105. (Sobre Edipo de Manuel María) .

Mera, H., “Misterio de Safo”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 254, 26 xuño
2008, p. IV.(Sobre a tradución de R. Gómez Pato.  

Miralles, C.: “La literatura griega en las literaturas hispánicas”, J.A. López Férez (ed.), Historia de la Literatura Griega, Madrid 1988, 1208-1223.

Monteagudo García, L.: “Galicia en Ptolomeo”, Cuadernos de Estudios Gallegos 1947, 609-653.

Monteagudo García, L.: “Provincia de Coruña en Ptolomeo”, Archivo Español de Arqueología 26, 1953, 91-99.

Monteagudo García, L.: “Etimologías de topónimos coruñeses” (I), Anuario Brigantino 6, 1983, 43-50.

Monteagudo García, L.: “Etimologías de topónimos coruñeses” (II), Anuario Brigantino 7, 1984, 33-46.

Monteagudo García, L.: “Impacto etrusco en la toponimia gallega: topónimos en –es”, Anuario Brigantino 21, 1998, 45-66.

Monteagudo García, L.: “POPOLI y CASTELA en el ‘edicto de Bembibre’, Bierzo-León”, Anuario Brigantino 22, 1999, 71-82.

Monteagudo García, L.: “Hidronimia gallega”, Anuario Brigantino 22, 1999, 255-314.

Montero Cartelle, E.: “La adaptación de los poetas latinos en Ramón Cabanillas”, Homenaxe a Cabanillas no centenario do seu nacimento, Santiago 1977, 75-86.

Moralejo Álvarez, J.J.: “As paráfrasis do grego en Cabanillas”, Homenaxe a Cabanillas no centenario do seu nacimento, Santiago 1977, 65-72.

Moralejo Álvarez, J.J.: "Homero en galego” (Reseña a Ilíada I,II,III de E. de Sela), Grial 59, 1978, 113-116.

Moralejo Álvarez, J.J.: “Mundo clásico en “O fin dun canto” de X.L. Méndez Ferrín”, en Mª T. García-Sabell et alii (edd.), Homenaxe ó Profesor Camilo Flores II, Santiago de Compostela 1999, 518-531.

Moralejo Álvarez, J.J.: "Mundo clásico en Curros" en R. Alvarez & D. Vilavedra (coordinadoras), Cinguidos por unha arela común. Homenaxe ó profesor Xesús Alonso Montero, Tomo II, 1999, 997-1016.

Moralejo Álvarez, J.J.: “Prosapia y trapisonda de Iria Flavia”, El Extramundi y los papeles de Iria Flavia, 21, 2000, 45-67.

Moralejo Álvarez, J.J.: "De griegos en Galicia", en M. Alganza (ed.), Epieikeia, Granada 2000, 327-358.

Moralejo Álvarez, J.J.: “Hidronimia galaica prerromana”, en F. Villar & Mª P. Fernández Álvarez (edd.), Religión, lengua y cultura prerromanas de la Península Ibérica, Actas del VIII Coloquio Internacional sobre lenguas y culturas prerromanas de Hispania, Salamanca 2001, 501-509.

Moralejo Álvarez, J.J.: “Gallaecia y sus etimologías”, en M. Domínguez et alii (edd.), Sub luce florentis calami. Homenaje a Manuel C. Díaz y Díaz, Santiago de Compostela 2002, 92-115.

Moralejo Álvarez, J.J.: “El río Miño y sus etimologías”, Patrimonio artístico de Galicia y otros estudios. Homenaje al Profesor Serafín Moralejo, vol.III, Santiago de Compostela 2004, pp.203-216.

Moralejo Álvarez, J.J.: “Cambre, Pambre e outros topónimos en –bre”, Revista Galega de Filoloxía 4, 2003, 97-113.

Moralejo Álvarez, J.J.: “Conimbriga y otros topónimos en –briga”, en J.Mª. Nieto Ibáñez (coord.), LOGOS HELLENIKÓS. Homenaje al Profesor Gaspar Morocho Gayo, León 2003, 185-193.

Moralejo Álvarez, J.J.: “Labiovelares en material galaico y lusitano”, Verba 30, 2003, 23-58.

Moralejo Álvarez, J.J.: “Mandeo, Mendo, Miodelo”, Anuario Brigantino 25, 2003, 77-80.

Moralejo Álvarez, J.J.:  “Topónimos y leyes de Galicia”, El Extramundi y los papeles de Iria Flavia, 34, 2003, 19-37.

Moralejo Álvarez, J.J.:  “Tradición clásica en Galicia" Actas del XI Congreso de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, Madrid 2005,  I, p. 217-226.

Moralejo Álvarez, J.J.: "Iria Flavia y su mito", en VV. AA., Plenitudo Veritatis. Homenaje a Mons. Romero Pose, Santiago de compostela 2008, p. 501-519.

Moralejo Álvarez, J.J., Callaica nomina. Estudios de Onomástica Gallega, A Coruña 2008.

Moralejo Álvarez, J.J.: "Hidronimia prerromana de Gallaecia", en D.Kremer (ed.), Onomástica Gallega II. Onimia e onomástica romana e a situación lingüística do noroeste peninsular, Verba, anexo 64, 2009, pp.37-90.

Moralejo Álvarez, J.J.: "Documentación medieval galaica: topónimos en -bre", Dic mihi, musa, virum. Homenaje al profesor Antonio lópez Eire, F.Cortés Gabaudan & J. Méndez Dosuna (eds.), Salamanca 2010, pp.470-480.

Moralejo Álvarez, J.J.: 'Homerus Callaicus', Ancient Epic. Literary and Linguistic Essays, Cambridge 2015, 215-236.

Moralejo Laso, A.: “Observaciones sobre el estudio de la toponimia gallega”, Cuadernos de Estudios Gallegos 1, 1944, 59-72.

Moralejo Laso, A.: “’Fogium Lupale’ y sus actuales derivados gallegos”, Cuadernos de Estudios Gallegos 7, 1952, 133-137.

Moralejo Laso, A.: “Toponimia gallega de fons ‘fuente’”, Cuadernos de Estudios Gallegos 7, 1952, 315-391.

Moralejo Laso, A.: “Sobre algunos topónimos de las vías romanas de Galicia”, Cuadernos de Estudios Gallegos 28, 1973, 193-211.

Moralejo Laso, A.: “La toponimia del batán en Galicia”, Cuadernos de Estudios Gallegos 30, 1976-1977, 133-136.

Moralejo Laso, A.: Toponimia gallega y leonesa, Santiago de Compostela 1977.

Moralejo Laso, A.: “Topónimos variables con nasal y sin ella, en –edo o –endo etc.”, Verba 4, 1977, 301-309.

Moralejo Laso, A.: “Ojeada a los topónimos hispánicos y especialmente a los gallegos de origen prelatino de J. Corominas”, Verba 5, 1978, 13-24.

Moralejo Laso, A.: “Dos artículos casi coincidentes sobre toponimia”, Verba 5, 1978, 393-395.

Moralejo Laso, A.: “Toponimia gallega”, Cuadernos de Estudios Gallegos 31, 1978-1980, 357-360.

Moralejo Laso, A.: “Notas acerca de la hidronimia gallega”, Verba 7, 1980, 157-170.

Moralejo Laso, A.: “Notas acerca de algunos topónimos de la comarca de Betanzos”, Anuario Brigantino 4, 1981, 32-37.

Moralejo Laso, A.: “Un topónimo fantasma y ambiguo: Lañobre”, Boletín de estudios del Seminario / Seminario “Fontán-Sarmiento” de hagiografía, toponimia y onomástica de Galicia, año 3, nº 2-3, 1981, 4-7.

Morenilla Talens, C. & J.V. Bañuls Oller: "Orestes de Arcadio López-Casnova y su palinodia", En recuerdo de beatriz Rabaza. Comedias, tragedias y leyendas grecorromanas en el teatro del siglo XX, Granada 2009, pp.441-456

Noia Campos, Mª C.: “Historia da traducción en Galicia no marco da cultura europea”, Viceversa 1, 1995, 13-62.

Noia Campos, Mª C.: "El ámbito de la cultura gallega", en F. Lafarga & L. Pegenaute (ed.), Historia de la traducción en España, Salamanca 2004, 721-790.

Otero Pedrayo, R.: "Horaciono agromar" (1947), en Obras Selectas. Parladoiro, Vigo, 1973, pp.256-257.

Otero Pedrayo, R.: "O Horacio galego de Iglesia Alvariño" (1951),  en Obras Selectas. Parladoiro, Vigo, 1973, pp.261-263.

Otero Pedrayo, R.: "Aquilino Iglesia Alvariño", Galicia Almanaque 1950-1975, Vigo 1974, pp.83-84.

Pereiro Pardo, A.: "Aquilino Iglesia Alvariño, traductor de textos griegos al gallego", en J.Mª Maestre & J. Pascual Barea & L. Charlo Brea (edd.), Humanismo y Pervivencia del Mundo Clásico. Homenaje al Profesor Antonio Fontán, vol.III.4, Alcañiz-Madrid 2002, 1739-1748.

Pereiro Pardo, A.: “A traducción do Idilio II de Teócrito polo poeta Aquilino Iglesia Alvariño“, A Antiguidade Clássica e nós. Herança e identidade cultural, Braga 2006, 481-488.

Pereiro Pardo, A.: " A versión poética de Hes. Op. 1-53 por Aquilino Iglesia Alvariño", Madrygal 18 Número Especial, 2015, pp.243-253. 

Picklesimer, M.L., "El último exilio de Medea (Una relectura de Medea en Camariñas de Andrés Pociña)", Florentia Iliberritana 21, 2010, pp.15-29.

Piñeiro, R-, "Platón en galego", Grial 10, 1965, pp.439-441.

Pisón, X., “Aniversario de Medea”, Enclave 3, 1998, 58-59. 

Pociña López, A.X.: “As aventuras de Ulises: algunhas concordancias e discordancias entre as versións da Odisea, a Crónica Troiana e a Historia Troiana”, Boletín Galego de Literatura 24, 2º semestre, 2000, 57-71.

Pociña Pérez, A.: "O mundo crásico en Rosalía, Curros e Pondal", Primera Reunión Gallega de Estudios Clásicos (Santiago-Pontevedra, 2-4 julio 1979). Ponencias y comunicaciones, Santiago 1981, 419-422.

Pociña Pérez, A: “Algunhas notas sobre poetas galegos que escribiron en latín”, en X. Alonso Montero & X.M. Salgado (edd.), Poetas alófonos en Lingua Galega: actas do I Congreso, Vigo 1994, 75-92.

Pociña Pérez, A.: "A cultura latina nos autores e autoras galegos", Anuario de Estudios Literarios Galegos 1996, 84-89.

Pociña Pérez, A.: “Traduccións das linguas clásicas ó galego”, Viceversa 3, 1997, 9-17.

Pociña Pérez, A.: “Cabanillas e a poesía en linguas alleas”, Xornadas sobre Ramón Cabanillas (2001 Cambados), Santiago de Compostela 2001, 131-152.

Pociña Pérez, A.: "Luciano de Samosata. Diálogos de deuses. Diálogos de prostitutas, Xunta de Galicia, Galaxia, Santiago de Compostela-Vigo 2002", Emerita LXXI,2, 2003, pp. 341-343.

Pociña Pérez, A.: “El mundo clásico en Claudio Rodríguez Fer" Actas del XI Congreso de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, Madrid 2005, I, p. 227-236.

Pociña Pérez, A.: "Platón. Teeteto ou do coñecemento, tradución de Mª T. Amado Rodríguez, Fundación BBVA, USC, Santiago 2008", Florentia Illiberritana 21, 2010, pp.487-489.

Pociña Pérez, A.: "Una sorprendente pasión por el tema de Fedra e Hipólito: sus cuatro reescrituras por Manuel Lourenzo",  en A. López, A. Pociña, M.F. Silva (coords), De ayer a hoy. Influencias clásicas en la literatura, Coimbra 2012, pp.407-418.

Pociña Pérez, A. & A. López: “Apuntes sobre cultura grecolatina en la poesía gallega”, Insula 664, 2002, 6-9.

Pociña Pérez, A. & A. López: "El tema de Fedra en el teatro gallego de Manuel Lourenzo", Fedras de ayer y de hoy : teatro, poesía, narrativa y cine ante un mito clásico,  A. Pociña y A.López (edd.). -- Granada  2008,  p. 525-544.

Puentes Chao, A.: "Breve contribución ó catálogo da traducción ó galego durante a segunda metade do. S.XIX", en Álvarez Blanco, R. & F. Fernández Rei & A. Santamarina (edd.), A Lingua Galega: Historia e Actualidade. Actas do I Congreso Internacional 16-20 de setembro de 1996, vol. 2, Santiago de Compostela 2004, 247-270.

Quintela Ferreiro, L.J.: “Una traducción de Horacio”, Colección "Grial" 4, 1952, pp.80-82.

Quintela Ferreiro, L.J.: “Una traducción de Horacio”, Aspectos económicos y jurídicos de Galicia, Vigo 1964, 275-297.

Rábade Navarro, M.Á.: “Virgilio en gallego o sobre la traducción de la poesía”, Revista de Filología 17, 1999, 635-643.

Rabanal Álvarez, M.: “Arquexaba coma un boi (Coloquio con Iglesia Alvariño en torno a ‘Iliad.’ VIII, 334)”, La Noche, 13 de febrero de 1948.

Rabanal Álvarez, M.: "Un Orestes en lengua gallega", Estudios Clásicos 33, 1961.

Rabanal Álvarez, M.: "La sombra de Darío en 'Los Persas' de Esquilo, vista desde un lugar de Galicia", Primera Reunión Gallega de Estudios Clásicos (Santiago-Pontevedra, 2-4 julio 1979), Santiago de Compostela 1981, 402-406.

Rabanal Álvarez, M.: El teatro de Esquilo visto desde Galicia y León, Santiago de Compostela 1984.

Ragué-Arias, Mª J.: “Clitemnestra, Agamenón, Electra, Orestes e Ifixenia: personaxes e temas da traxedia grega no teatro galego contemporáneo”, Dorna 16, sept 1990, pp.77-80.

Ragué-Arias, Mª.J.: Los personajes y temas de la tragedia griega en el teatro gallego contemporáneo, Sada, A Coruña 1991.

Ragué-Arias, Mª J.:  "Raíces e memoria do mito no teatro de Manuel Lourenzo", en R.Pascual (ed.), Palabra e Acción. A obra de Manuel Lourenzo no sistema teatral galego, Lugo 2006, pp.93-103.

Real Pérez, B.: “A traducción e os textos traducidos ó galego no período 1907-1936”, Viceversa 6, 2000, 9-36.

Rebelo Gonçalves, F.: "Ramón Cabanillas. Versos de Alleas Terras e de Tempos Idos. Paráfrasis Galegas", Euphrosyne II, 1959, pp.397-400.

Regueiro, C.: "Don Evaristo, didáskalos", Seliña 11, 2013, p.6.

Ríos Panise, Mª: "'De rerum natura' de Lucrecio e 'Lanza de soledá' de Aquilino", Grial 93, 1986, 300-317.

Rodríguez, C, “Periplo e retorno de Odiseo”, Galicia Hoxe, “Lecer”, “Arquipélago”,
11 novembro 2007, p. 7. (sobre a tradución da Odisea de G. Rudiño. 

Romero Mariscal, L. (2012), “Safo en el teatro
español contemporáneo:
Atardecer en
Mitilene
de Andrés Pociña”, Humanitas
64: 203-217.

Rubinos Ramos, J.: "Pontevedra, cidade celtohelénica", en Airiños aires 4 y 5 (nov.-dic. 1964), p. 34.

Rodríguez Domínguez, J.P.: “El teatro griego y latino en Galicia a partir de la posguerra”, en A.L. Pujante & K. Gregor, Teatro clásico en traducción: texto, representación, recepción, Murcia 1996, 123-129.

Salgado, D.: "A literatura hai dous mil anos", El País, 28 de outubro de 2011.

Salgado, D.: "De traballo de cregos ao criterio filolóxico: os clásicos en galego",  El País, 28 de outubro de 2011.

Sánchez Cantón, F.J.: "El Excmo. Sr.D. Ramón Cabanillas y Enríquez", Boletín de la Real Aacdemia Española XXXIX, 158, 1959, pp.389-390.

Sen sinatura: "Os homes, os feitos, as verbas. Títiro, a egloga primeira de Virgilio, tradución de Avelino Gómez Ledo", Nós 77, 1930, p.103.

Sen sinatura: "Follas Novas. As Églogas de Virxilio, traducidas por A. Gómez Ledo", A Nosa Terra 277, 1, 1930, pp.9-10.

Sierra, J. (pseudónimo de Raimundo García Rodríguez): "Horacio en Orense", La Noche, 14 de marzo 1949.

Sousa e Silva, Maria de Fátima, «Medea en Camariñas: releitura do mito em forma de monólogo dramático», Humanitas. 57 (2005) 549-557.

Sousa Silva, M. de F. (2012), “De regresso à Lesbos
de Safo”. Atardecer en Mitilene de A.
Pociña”, en Mª N. Muñoz Martín y J.A.Sánchez Marín (eds.), Homenaje a la Profesora Maria Luisa Picklesimer (In memoriam).
Coimbra,
Centro de Estudos Clássicos e
Humanísticos
: 419-434. 

Vélez, X.M.: “Gómez Ledo, traductor”, en VV.AA., Monseñor Avelino Gómez Ledo no seu centenario, Lugo 1993, 113-135.

Vélez, X.M.: "Tradición clásica na literatura galega: O libro de poemas Lanza de Soledá (1961) de Aquilino Iglesia Alvariño: entre Eurípides, Lucrecio e Carles Riba", Comunicación prosentada ao XIV Congreso de Estudios Clásicos, Barcelona 2015, en prensa. 

Vidán Torreira, M.: "As Xeóxicas de Virxilio verquidas á lingua galega por A. Gómez Ledo", Grial 6 1964, pp.531-532.

Vieites, M.F., “Electra segundo Manuel Lourenzo”,
(Faro das Letras,
Faro de Vigo, 25 de
xuño de 1994), en M.F. Vieites,
Crónica
do teatro galego
, Vigo: Servicio de publicacións Universidade de Vigo,
2003, pp.407-408.
 

Vieites, M.F., “Lisístrata, segundo Manuel Guede e
Eduardo Alonso”, (
Tempos Novos,
número 0, abril 1997), en M.F. Vieites,
Crónica
do teatro galego
, Vigo: Servicio de publicacións Universidade de Vigo,
2003, pp.78-79.
 

Vieites, M.F., “Residuos de traxedia clásica. Memoria de Antígona, de Quico Cadaval e Xavier Lama polo CDG”, (Tempos Novos, número 11, abril de 1998),
en M.F. Vieites,
Crónica do teatro galego,
Vigo: Servicio de publicacións Universidade de Vigo, 2003, pp.104-105.

Vieites, M.F., “Las voces de Antígona”, (Escena, número 47, abril 1998), en M.F. Vieites, Crónica do teatro galego, Vigo: Servicio
de publicacións Universidade de Vigo, 2003, pp.164-165.
 

Vieites, M.F., “Dúas pezas de Agustín Magán”, (Faro
das Letras,
Faro de Vigo, 22 de
xaneiro de 1994), en M.F. Vieites,
Crónica
do teatro galego
, Vigo: Servicio de publicacións Universidade de Vigo, 2003,
pp.404-405. (Sobre Farsa Plautina).
 

Villalaín, D., “Historia
de Neera
. Unha obra de autor galego”, Grial
T.29, nº109, Xan., feb.,  marz. 1991, pp.157-160.
 

Villar Ponte, A.: "Exemplos. As Églogas de Virxilio en galego", El Pueblo Gallego, 14 de diciembre 1930.

Xestoso, M., “A décima musa”, A Nosa Terra, n.º 1.316, “Cultura”, 26 xuño-2
xullo 2008, p. 33. (Sobre a tradución de Safo de R. Gómez Pato). 


3) Dicionarios

Carracedo Fraga, J.: Diccionario Latín-Galego, Vigo 1999.

López Díaz, X.: Dicionario galego-latino clásico e moderno, Xunta de Galicia. Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, Santiago de Compostela 2010.